شخصی

مصاحبه با برنامه ایرانشهر

مصاحبه با برنامه ایرانشهر

۱۵ دی ۹۴ بود که با امیرشوکتی برای مصاحبه به برنامه ایرانشهر دعوت شدیم. درواقع علت اصلی دعوت ایده ” سکو ” محسوب می‌شد که بستری برای انتقال محتوا در تلگرام بود. ایده‌ای که به صورت اولیه‌ش اجرا نشد و تغییرات زیادی در مسیر پیاده‌سازیش به وچود اومد. این مصحبه برای من از دو جهت قابل بررسی بود.